Nota prawna

Informacja dla Klientów ARR TRADE GROUP sp. z o.o. oraz klientów kupujących przez Allegro z konta ARR_Group:

Multioffice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30-390, ul. Zawiła 57, nr KRS: 0000024821, NIP: 6751063381, REGON: 351306916 (Spółka Przejmująca), informuje o połączeniu z ARR TRADE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30-390, ul. Zawiła 57, nr KRS: 0000733305, NIP: 6762549667, REGON: 380316600 (Spółka Przejmowana).

Do połączenia doszło w dniu 28 grudnia 2023 r. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 7 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 2.500 zł.

Na skutek połączenia Spółka Przejmująca stała się sukcesorem prawnym Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przeszły również wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w zakresie ochrony danych osobowych.

Informujemy, że na skutek połączenia zmieniły się dane administratora danych osobowych przetwarzanych dotychczas przez ARR TRADE GROUP sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych od dnia połączenia (tj. od dnia 28 grudnia 2023 r.) jest Multioffice sp. z o.o.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest poniżej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez Ustawę z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 86 Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2017.201 ze zm.). Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane do żadnych celów.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: rodo@multioffice.com.pl

Klauzula informacyjna o danych osobowych

 1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Multioffice sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-390 Kraków, ul. Zawiła 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024821, NIP: 675-106-33-81, kapitał zakładowy: 59.500,00 zł, opłacony w całości. Numer telefonu: 122999777, adres e-mail: rodo@multioffice.com.pl
 2. Państwa dane otrzymaliśmy w procesie składania zamówienia towaru, ewentualnie zostały udostępnione Spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem tudzież pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) lub zostały pozyskane w procesie połączenia spółki Multioffice sp. z o.o z ARR TRADE GROUP sp. z o.o. Dane zostały pozyskane w związku realizacją zamówienia lub w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem, lub w związku z procesem połączenia spółek.
 3. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  • w przypadku osób reprezentujących firmę: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  • w przypadku pracowników/współpracowników naszych kontrahentów: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.
  • w przypadku klientów dokonujących zakupu i danych klientów przejętych w wyniku połączenia spółek: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres domowy, nr konta bankowego z którego dokonano zapłaty
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem:
  • realizacji i obsługi zamówień oraz reklamacji, które złożyliście u nas,
  • realizacji umowy na podstawie art.6 ust1. pkt b) RODO,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze współpracą,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu przekazywania przez Multioffice sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących w/w umów i zamówień, w tym o produktach i usługach z oferty Multioffice sp. z o.o. na podstawie art.6 ust1. pkt f) RODO,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Multioffice sp. z o.o., objętym zasięgiem kamer przemysłowych na podstawie art.6 ust1. pkt f) RODO,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich spowoduje brak możliwości zrealizowania złożonego zamówienia, reklamacji lub brak możliwości zawarcia umowy
 6. W/w dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim w celach wymienionych w pkt. 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, poczta, banki.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowej sprawy lub okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia wymogów narzuconych nam przez prawo, w szczególności przez Ustawę z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 86 Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2017.201 ze zm.)
 8. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.
 9. Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:
  • dostępu do danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych osobowych
  • prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;