Nota prawna

Klauzula informacyjna o danych osobowych

 1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Multioffice sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-390 Kraków, ul. Zawiła 57B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024821, NIP: 675-106-33-81, kapitał zakładowy: 57.000,00 zł, opłacony w całości. Numer telefonu: 122999777, adres e-mail: rodo@multioffice.com.pl
 2. Państwa dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem.
 3. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  • w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  • w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem:
  • realizacji i obsługi zamówień oraz reklamacji, które złożyliście u nas,
  • realizacji umowy na podstawie art.6 ust1. pkt b) RODO,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze współpracą,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu przekazywania przez Multioffice sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących w/w umów i zamówień, w tym o produktach i usługach z oferty Multioffice sp. z o.o. na podstawie art.6 ust1. pkt f) RODO,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Multioffice sp. z o.o., objętym zasięgiem kamer przemysłowych na podstawie art.6 ust1. pkt f) RODO;
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich spowoduje brak możliwości zrealizowania złożonego zamówienia, reklamacji lub brak możliwości zawarcia umowy
 6. W/w dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim w celach wymienionych w pkt. 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, poczta, banki.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowej sprawy lub okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia wymogów narzuconych nam przez prawo, w szczególności przez Ustawę z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 86 Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2017.201 ze zm.)
 8. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.
 9. Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:
  • dostępu do danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych osobowych
  • prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;