Współpraca

Rozpoczęcie współpracy

W celu rozpoczęcia współpracy z firmą Multioffice należy:

1. Dostarczyć do siedziby firmy Multioffice kopie dokumentów rejestracyjnych firmy:
     – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dla firm posiadających
       osobowość prawną lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
       gospodarczej dla osób fizycznych
     – dokument nadania firmie numeru NIP
     – dokument nadania firmie numeru REGON

2. Dostarczyć listę osób upoważnionych do odbioru towaru na miejscu, podpisaną przez osoby reprezentujące firmę (w przypadku odbioru towaru na miejscu)

3. Dostarczyć oświadczenie o adresie dostawy towaru (w przypadku jeżeli miejsce dostawy towaru jest inne niż siedziba firmy)

4. Zapoznać się, podpisać i dostarczyć dokument: 

Ogólne Warunki Umów zawieranych z Multioffice sp. z o.o. >>>

5.  Informacje dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.